REGULAMIN

Regulamin Positive Dog

§1 ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA/KURSU

Szkolenia/kursy organizuje Positive Dog – Centrum Szkolenia Psów z siedzibą we Wrocławiu. Udział w szkoleniu/kursie mogą wziąć osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji przez formularz zgłoszeniowy oraz dopełniły wymaganych formalności.
Szkolenia/kursy organizowane są w zakresie i w terminach szczegółowo opisanych w harmonogramie szkoleń/kursów.
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/kursach może być przez Organizatora ograniczana. O ilości osób w każdym ze szkoleń/kursów będzie decydował Organizator. O przydzieleniu wolnych miejsc decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń potwierdzonych wpłatą zadatku.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń/kursów, o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń/kursów w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia/kursu, jeżeli na dany termin zgłosi się zbyt mała liczba osób.

§2 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line.  Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres e-mail lub telefonicznie pod numerem 884 358 230 lub 663 368 826. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konieczne jest dodatkowe pisemne potwierdzenie rezygnacji.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty po odliczeniu kwoty zadatku. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – opłaty za szkolenie.
Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej na pierwszych zajęciach.
Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do udziału w szkoleniu/kursie oraz otrzymaniu niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej (zgodnie z zakresem szkolenia/kursu)
Opłata za szkolenie/kurs podana jest w złotych polskich.
Nie dokonanie opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia Centrum do skreślenia uczestnika z listy uczestników szkolenia oraz oznacza przepadek zadatku.
Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.
Od uczestników oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.
W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnikowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia przewidzianego za kurs. Gdy uczestnik zgłosi swoją nieobecność minimum 3 godziny przed planowanym terminem szkolenia/kursu istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu/kursie w innym uzgodnionym terminie.
Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia.
Zabrania się puszczania psów luzem bez wyraźnego polecenia trenera
Zabrania się podchodzenia do psów innych uczestników szkolenia/kursu bez wyraźnego polecenia trenera
Zabrania się zbliżania ze swoim psem do czworonogów innych uczestników szkolenia/kursy bez wyraźnego polecenia prowadzącego zajęcia.
Uczestnicy zobowiązani są posiadać niezbędne akcesoria wymienione w mailu otrzymanym od Organizatora.
Uczestnicy szkoleń dla psów są zobowiązani trenować z czworonogami pomiędzy zajęciami zgodnie z poleceniami trenera.
Zabrania się stosowania przemocy zarówno werbalnej, jak i fizycznej wobec psa podczas zajęć. W przypadku złamania tego punktu Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć (bez możliwości ich odrobienia)
Notoryczne łamanie wyżej wymienionych punktów przez Uczestnika upoważnia Organizatora do skreślenia uczestnika z listy zajęć bez zwrotu opłaty za szkolenie/kurs.
Uczestnik szkolenia/kursu powinien poinformować trenera o problemach zdrowotnych psa uniemożliwiających wykonanie danego ćwiczenia
W przypadku alergii pokarmowej zwierzęcia Uczestnik szkolenia/kursu powinien poinformować o tym trenera podczas zajęć
W przypadku problemów behawioralnych u psa, w szczególności występowania zachować agresywnych uczestnik szkolenie/kursu jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie trenera przed rozpoczęciem szkolenie/kursu oraz posiadania przy sobie kagańca fizjologicznego, pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w zajęciach.
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku w czasie szkolenia/kursu, jak również do jego publikowania na wszelkich polach eksploatacji z wykorzystaniem dostępnych mediów oraz w Internecie, w celu popularyzacji i promocji działalności Organizatora.
Uczestnik ma prawo do nie wyrażenia zgody na działania opisane w § 2 pkt. 22 poprzez pisemną deklarację przekazaną drogą elektroniczną do Organizatora przed rozpoczęciem szkolenie/kursu, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia szkolenia/kursu.

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez właściciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin, jak i jego zmiany, są zamieszczone także zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora
2. Zmiany w Regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów. W stosunku do uczestników, którzy zawarli już umowy przed aktualizacją Regulaminu, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
3. Przystąpienie przez Uczestnika do szkolenie/kursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników szkolenia jest Eliza Polkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Positive Dog, ul. Kwidzyńska 4, 51-416 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celu wykonania umowy. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na mocy przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny według właściwości ogólnej.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2017r.

Regulamin korzystania z Hali Treningowej Positive Dog przy ul. Kwidzyńskiej 4 we Wrocławiu

ROZWIŃ

§ 1
1.Regulamin określa zasady i tryb korzystania z budynku Hali, położonej  we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 4, jej urządzeń, zaplecza technicznego, oraz urządzonych na terenie przylegającym do budynku – parkingu, terenów zielonych i wewnętrznych dróg dojazdowych, zwanych dalej „Halą”
§ 2
1.Hala przeznaczona jest do organizowania treningów, zajęć indywidualnych i grupowych, zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych – z udziałem psów.
2.Przeznaczenie znajdujących się w budynku Hali pomieszczeń, udostępnionych
do użytkowania na podstawie umów najmu lub dzierżawy, określa treść umów zawartych odpowiednio – z najemcą lub dzierżawcą.
§ 3
1.Hala jest otwarta w godzinach zajęć, pod nadzorem osoby upoważnionej.
2.Poza godzinami otwarcia, na terenie Hali mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione przez zarządcę Hali.
3. Zarządca zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć prowadzonych cyklicznie
w ramach ustalonego harmonogramu, w razie wystąpienia potrzeby zapewnienia dyspozycji pomieszczeniami w Hali, w celu zorganizowania imprezy nie mieszczącej się w katalogu stałej oferty obiektu.
4.Po uzgodnieniu z zarządcą dopuszcza się możliwość korzystania z Hali w innych godzinach niż wskazane w ust. 1.
§ 4
1.Z Hali mogą korzystać:
a)     osoby fizyczne,
b)     kluby sportowe.
2.Osoby małoletnie w wieku do lat 15, mogą przebywać na terenie Hali tylko pod opieką dorosłych.
§ 5
1.Osoby przebywające na terenie Hali, zobowiązane są do:
a) przestrzegania przepisów określających zasady zachowania się w Hali, w szczególności niniejszego regulaminu;
b) podporządkowania się poleceniom, osób upoważnionych przez zarządcę lub instruktorów;
c) zgłaszania służbom porządkowym, osobom upoważnionym przez zarządcę
lub instruktorom  zauważonych przypadków kradzieży oraz niszczenia mienia znajdującego się na terenie Hali oraz naruszania przepisów niniejszego regulaminu;
d) korzystania z urządzeń znajdujących się w Hali zgodnie z ich przeznaczeniem;
e) sprzątania po psach na całym terenie hali
f) wyprowadzenia psa, w celu załatwienia jego potrzeb fizjologicznych, przed wejściem do hali

2.Osoby korzystające z hali zobowiązane są do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu sali, zgodnie z umieszczonymi instrukcjami;
b) zwrócenia sprzętu i urządzeń po zakończeniu ćwiczeń w wyznaczonym do tego miejscu, w stanie sprawnym technicznie.
3. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem winien sprawdzić stan techniczny sprzętu i urządzeń, z których będą korzystać uczestnicy zajęć, a w przypadku stwierdzenia usterek powiadomić właściwe osoby, zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 niniejszego regulaminu.
§ 6
W hali mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w przepisach
o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator imprezy ponosi odpowiedzialność
za bezpieczeństwo osób i mienia oraz porządek w Hali.
§ 7
Opłaty za korzystanie z Hali pobierane są według obowiązującego cennika.
§ 8
Na terenie Hali zakazuje się:
1) tarasowania przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych;
2) zaśmiecania lub zanieczyszczania Hali;
3) zakłócania porządku, wszczynania awantur oraz prowokowania do takich zachowań;
4) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub
w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku;
5) umieszczania, bez zgody zarządcy napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń;
6) wnoszenia materiałów pirotechnicznych;
7) podejmowania innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających na terenie obiektu bądź doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.
§ 10
1. Wszystkie drogi ewakuacyjne na terenie Hali muszą być wolne i przejezdne.
2. Parkowanie pojazdów na terenie Hali odbywać się może w miejscach do tego wyznaczonych.
§ 11
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku określone w niniejszym regulaminie mogą być wyproszone z Hali przez osoby odpowiedzialne za dbałość o stan bezpieczeństwa i porządku w Hali, działające z upoważnienia zarządcy obiektu.
§ 12
1. Za nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, w szczególności dewastację i zniszczenie hali oraz sprzętu treningowego, zakłócania porządku, śmiecenie, nieposprzątanie po swoim psie może zostać nałożona kara finansowa do wysokości powstałej szkody, nie mniej niż 50 zł.
§13
1. Przystąpienie przez uczestnika do szkolenia/kursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin, jak i jego zmiany, są zamieszczone także na stronie internetowej Organizatora

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2017